Συνεδριάζει το Δ.Σ. Καρδίτσας - Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 6.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Θεσσαλίας (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)
2. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας, Σοφάδων και λοιπών Δήμων (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)
3. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Σμοκόβου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)
4. Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Συλλόγων ΚΕΘΕΑ που αφορά την απεξάρτηση στο σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία (εισ: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας” (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για την συγκρότηση των σχολικών συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για την συγκρότηση των σχολικών συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Θεοδωρίδειο Κέντρο υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας - Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης” (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.” (ΕΝ.Κ.ΔΗ.ΚΑ) (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ Α.Ε Ο.Τ.Α” (εισ.: αντιδήμαρχος Π. Μουταρέλος)
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ονοματοδοσίας του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δυο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση - εκποίηση πραγμάτων έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής ελέγχου μισθωτικών συμβάσεων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου) 
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής καταγραφής περιουσιακών στοιχείων, από κληροδοσίες και δωρεές στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου) 
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ' τριμήνου 2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου) 
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπευθύνων – υπολόγων διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου) 
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας αιρετών έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάθεση ποσού από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Καρδίτσας έτους 2022-2023 στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάθεση ποσού από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Καρδίτσας έτους 2022-2023 στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου και του Θερινού Σινεμά με τα κυλικεία τους (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Μητρόπολης” (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης) 
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση ισχύος της σύμβασης «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Παροχή Θεωρητικής & Πρακτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού» (εισ.: εξωτ. σύμβουλος Γ. Τελεχάς) 
 

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.10
Δύση: 19.56
Πρώτο Τέταρτο
1821
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης φυλακίζεται στην Αυστρία.
1824
Δύναμη 12.000 Τουρκαλβανών επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος.
1907
Οι οπλαρχηγοί Δ. Γιουγκολάκης (Μητρούσης) και Θ. Τουρλεντές εγκλωβίζονται από τους Τούρκους στην Κάτω Κεμενικιά Σερρών.
Ενδεκαμελές σώμα υπό τον Ανθυπολοχαγό Ανδρέα Μακούλη (Στενημαχίτη) κυκλώνεται από τους Τούρκους στη Δόβιστα.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται στην Κομοτηνή.
1920
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει τις Σαράντα Εκκλησίες στην Ανατολική Θράκη.
1942
Εκτέλεση Ελλήνων από τους Γερμανούς στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1944
Ισχυρή δύναμη Ιερολοχιτών και Βρετανών προσβάλλει την γερμανο-ιταλική φρουρά της Σύμης και της προκαλεί σοβαρές απώλειες.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"