Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας - Την Πέμπτη 24/8

Ειδική και τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου.

Αναλυτικά:

Στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα προς συζήτηση την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Α’ εξαμήνου 2023 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)Στις 6.45 μ.μ. έχει προγραμματιστεί η τακτική συνεδρίαση του Σώματος με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των αποφάσεων που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:
α) 16/1-8-2023, αποφάσεις 286-292
β) 17/17-8-2023, αποφάσεις 293-294

1. Συζήτηση επί αιτήματος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων για λήψη απόφασης ακύρωσης της αδειοδότησης του αιολικού σταθμού «ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ-ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ ΙΣΧΥΟΣ 41,4 MW ΜΕ ΠΕΤ ΕΡΓΟΥ: 2205766518 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ» στην κορυφή της Καζάρμας – Πυροφυλακίου (εισ: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β' τριμήνου 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης - διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Καρδίτσας σε ενεργειακές κοινότητες (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γνώμης επί του Σχεδίου Καθορισμού Τιμολογιακής Πολιτικής της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.Δ.Υ.Θ.) Α.Ε. έτους 2024 (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος της Δ.Υ.Π.Α μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ετήσιο προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024 (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Σεπτέμβριο 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παράτασης (3η) ως προς το χρόνο εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 16650/04.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011055236) αρχικής σύμβασης του Δήμου Καρδίτσας επικεφαλής εταίρου της Κ.Σ.Π.Ε.Καρδίτσας με την εταιρεία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2018-2019 με Κωδικό ΟΠΣ 5029802» (εισ: αντιδήμαρχος Βασ. Μπούτας)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της με αριθμ. 63/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής εγκριτικής απόφασης, ορισμού επιστημονικού υπευθύνου και ομάδας έργου για την υλοποίηση του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους” ως προς τον ορισμό της ομάδας έργου (εισ: αντιδήμαρχος Βασ. Μπούτας)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 159/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ενδεικτικού προϋπολογισμού, καθορισμός κριτηρίων ανάθεσης, έγκρισης όρων διακήρυξης, τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού και συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παρακολούθησης-Ομάδας Εργασίας, για την ανάθεση της υπηρεσίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Καρδίτσας» (εισ: προϊσταμένη τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων Νατ. Τζέλλου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού της Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία “ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.” και προσαρμογή στις διατάξεις του νέου Νόμου 5037/2023 (εισ: διευθυντής προγραμματισμού Β. Ανυφαντής)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση σταυλικής εγκατάστασης για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα - βοοειδή) του Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των τμημάτων 8α, 18α, 18β και 18γ του δημοτικού και διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς, για υλοτόμηση και απόληψη δασικών προϊόντων καυσόξυλων δρυός, καυσοξύλων ελάτης και τεχνητής ξυλείας ελάτης για διάθεση στο εμπόριο, από μεταφορά λημμάτων από το έτος 2022 στο έτος 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση των τμημάτων 8α, 18α, 18β και 18γ του δημοτικού και διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς για υλοτόμηση και απόληψη δασικών προϊόντων καυσόξυλων δρυός, καυσοξύλων ελάτης και τεχνητής ξυλείας ελάτης για διάθεση στο εμπόριο, από μεταφορά λημμάτων από το έτος 2022 στο έτος 2023 στον ΔΑΣΕ ΜΟΛΟΧΑΣ “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- στις κοινότητες Αρτεσιανού, Ρούσσου και Καρδιτσομαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων–καλλιεργήσιμης γης- στις κοινότητες Καλλιθήρου και Ραχούλας της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- στις κοινότητες Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου και Καλλιφωνίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- στις κοινότητες Σταυρού, Πτελοπούλας, Προδρόμου, Μυρίνης, Μέλισσας, Μακρυχωρίου και Αγίου Θεοδώρου της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων –καλλιεργήσιμης γης- στις κοινότητες Γεωργικού, Ξινονερίου και Μητρόπολης της Δημοτικής Ενότητας Μητρόπολης (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από Τ.Α.Π.-Δ.Τ.-Δ.Φ., ετών 2020-2021 και επαναβεβαίωση οφειλής (εισ: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης άδειας μουσικών παραστάσεων στο άλσος Παπαράντζας (εισ: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ B’ τριμήνου 2023 (εισ: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Ιω. Ρόβας)

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.13
Δύση: 19.54
Σελήνη
13 ημερών
1203
Οι Λατίνοι της Δ΄ Σταυροφορίας ανεβάζουν στον ελληνικό θρόνο τον Αλέξιο Δ΄ Άγγελο.
1826
Στο χωριό Μεχμέταγα της Αρκαδίας, 400 αιγύπτιοι αποκρούονται από τους επαναστατημένους Έλληνες.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός ανακαταλαμβάνει το Παντζάρεβο και φθάνει μέχρι την Τζουμαγιά.
1920
Ο Ελληνικός Στρατός νικά και εκδιώκει από το Ντεμιρτζί της Μικράς Ασίας τους Τούρκους ατάκτους.
1951
Η Ελλάς γίνεται επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"