Με 32 νέα θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. Καρδίτσας

altΤην Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισ.:αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας - Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.” (ΕΝ.Κ.ΔΗ.ΚΑ) (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε) (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ονοματοδοσίας του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θ. Κόντος)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισ.: αντιδήμαρχος Ουρ. Σούφλα)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Στ. Θεολόγης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Σωκ. Παππάς)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε (CitiesNet Α.Ε)” (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 262/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη χωροθέτηση ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δέσμευση δύο (2) θέσεων στάθμευσης (εισ: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Σωκρ. Παππάς)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ο.Π.Α.Κ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

14. Συζήτηση – ενημέρωση για μεταστέγαση και ανακατανομή των υπηρεσιών που στεγάζονται στην Δημοτική Αγορά Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση ομάδας εργασίας, μελέτης και υλοποίησης απαραίτητων αλλαγών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής ελέγχου μισθωτικών συμβάσεων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης έτους 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 59/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού υπολόγων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων έτους 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (Α.Μ. 6/2017) (εισ.: Β. Ελευθερίου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (Α.Μ. 10/2017) (εισ.: Β. Ελευθερίου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» (Α.Μ. 11/2017) (εισ.: Β. Ελευθερίου)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Α.Μ. 9/2017) (εισ.: Β. Ελευθερίου)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό (μετά από κλήρωση) ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου που θα συμμετέχει στην επιτροπή παραλαβής (παλαιών) έργων, προϋπολογισμού άνω των 5.869,40 € (εισ.: Β. Ελευθερίου)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση και αναβάθμιση κτιρίων και χώρων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Λ. Παρθένη, Γ. Γιαννουλάκη)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου της πράξης “Κατασκευή κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας” στην πρόσκληση V στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» (Α.Π. 65574/19.11.2019) στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων (εισ.: Λ. Παρθένη, Γ. Γιαννουλάκη)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Α' τριμήνου 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Β' τριμήνου 2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθμ. 563/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & αντικατάσταση μέλους από επιτροπή παραλαβής προμηθειών λόγω παραίτησης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάθεση απόψεων σε θέματα περιορισμού βοσκής στις συστάδες 8γ & 8δ του διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς (εισ.: Κων. Λάντζος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.00
Δύση: 19.52
Σελήνη
14 ημερών
713
Ο Αναστάσιος Β΄ Αρτέμιος ανέρχεται στον θρόνο της Αυτοκρατορίας στη θέση του Φιλιππικού Βαρδάνη.
1823
Μάχες στην Κάνδανο και τον Σέλινο Χανίων, όπου σκοτώνεται ο οπλαρχηγός Γ. Ζερβουδάκης από τα Σφακιά.
1827
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί στο λιμάνι της Αλεξανδρείας την προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.
1897
Υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας οριστική ανακωχή, η οποία σήμανε την λήξη του ατυχούς Ελληνοτουρκικού Πολέμου.
1941
Οι Γερμανοί εκτελούν τους πρώτους Έλληνες πατριώτες στην Αθήνα.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Αγώνας με μια αρκούδα

Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος, όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο.
Η αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει να τους πλησιάζει.
Ο πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω την τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλητικά του παπούτσια.
Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις; Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις την αρκούδα».
«Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την αρκούδα», λέει ο άλλος.
«Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα».