Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. Καρδίτσας

Στο Δημαρχείο της Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, στις 10-4-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της δομής παροχής βασικών αγαθών “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης τροποποίησης του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 “Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης τροποποίησης του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 2 “Λειτουργία Παραρτήματος Στήριξης Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας” η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ'αριθμ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ σχετικά με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης (εισ.: κ. Δήμαρχος)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταστροφής και απόρριψης ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Καρδίτσας, ήδη κατεστραμμένου και μη επισκευάσιμου (εισ.: Ιω. Γεννάδιος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος  Σχολ. Επιτροπής Σωτ. Μπακαλάκου)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2017 (εισ.: πρόεδρος  Σχολ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Βραβείων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: εντετ. δημ. σύμβουλος Σωτ. Μπακαλάκου)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποίηση της αριθμ. 469/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ, λόγω ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου και μέλους του Δ.Σ κ. Σωτ. Αντωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποίηση της αριθμ. 467/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου και μέλους του Δ.Σ κ. Σωτ. Αντωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ψηφιακές Πόλεις Α.Ε” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 62/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (A’ κατανομή έτους 2018) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπολόγων πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2018 και άνοιγμα λογαριασμών σε πιστωτικό ίδρυμα (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 ως δεκτικού και χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανακατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Καρδίτσας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Πρόγραμμα “Στέγαση και Επανένταξη” - Βελτίωση Υφιστάμενων Κατοικιών” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας χειριστού BOBCAT & CLARK στον κ. Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη (εισ.: Β. Ελευθερίου)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA(Νο 3) 30 ΗΡ με αριθμό παροχής 41602039-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης Παρόχθιου που βρίσκεται στο Αρτεσιανό” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια μέσων πυροπροστασίας των ΚΔΑΠ” (εισ.: Β. Ελευθερίου)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης ΚΑΕ του προϋπολογισμού (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “Διαχειριστική μελέτη διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Πορτίτσας” (εισ.: Κων. Λάντζος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μελών από επιτροπές παραλαβής προμηθειών  και υπηρεσιών λόγω συνταξιοδότησης (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύνδεσης  δημοτικών κτιρίων της   Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας με το δίκτυο Φυσικού Αερίου (εισ.: πρόεδρος Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας Αλ. Αντωνόπουλος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος 2γ του διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς για απόληψη καυσοξύλων δρυός προς εμπορία στο διαχειριστικό έτος 2018 (εισ.: Κων. Λάντζος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 2γ  του διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς για απόληψη καυσοξύλων δρυός προς εμπορία (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου και του Θερινού Κινηματογράφου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι-10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ'αριθμ. Ι-3 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί των οδών Υψηλάντου και Χατζημήτρου πριν από τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χαρακτηρισμό της βιοτεχνίας “Σουηδικό Κεραμίδι Α.Ε” ως εποχιακής επιχείρησης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από χρεώσεις ΔΤ/ΔΦ στη βιοτεχνία “Σουηδικό Κεραμίδι Α.Ε”  (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από παράβολο χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από κλήσεις της Τροχαίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Πτελοπούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Μακρυχωρίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Σταυρού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Ζαϊμίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Τ.Α.Π έτους 2012 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τέλους 0,5% έτους 2016 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τροφείων Παιδικού Σταθμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από μισθώματα περιπτέρου επί της οδού Μπλατσούκα 12 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4495/17 (εισ.: Περσ. Ράγκου)

51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (εισ.: Αθ. Κουκούλης)

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Δημ. Ντζαμάρας) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ιω. Αντωνίου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Χρ. Κουτσώνης) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)

55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στο κοινό Συνέδριο της Κ.E.Δ.Ε και της ΕΝ.ΠΕ και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες  (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 06.38
Δύση: 20.26
Σελήνη
3 ημερών
717
Έναρξη της δεύτερης πολιορκίας της Κωνσταντινουπόλεως από τους Άραβες.
718
Οι Βυζαντινοί καταστρέφουν με υγρό πυρ πολλά πλοία του αραβικού στόλου, ο οποίος προσπάθησε να πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη.
1002
Οι Βούλγαροι, υπό τον τσάρο Σαμουήλ, καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη, λεηλατούν την πόλη και σφάζουν χιλιάδες κατοίκους.
1118
Θάνατος του Αυτοκράτορος Αλεξίου Α΄ Κομνηνού. Τον διαδέχεται ο υιός του Ιωάννης Β΄.
1185
Ο νορμανδικός στόλος, υπό τον ναύαρχο Μαργαριτόνη, εισέρχεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1261
Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη και στέφεται για δεύτερη φορά Αυτοκράτωρ.
1461
Ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής καταλαμβάνει την Τραπεζούντα και καταλύει την ομώνυμη Αυτοκρατορία.
1500
Τουρκικές δυνάμεις υπό τον σαντζάκμπεη της Πελοποννήσου Αλή πασά κυριεύουν την Κορώνη και την Πύλο.
1821
Νίκη των Ελλήνων επαναστατών επί των Τούρκων στο Κούτσι Αργολίδος.
1882
Οι Τούρκοι επιτίθενται κατά χωριών της Θεσσαλίας.
1904
Ανταρτικό σώμα υπό τον Μακεδόνα οπλαρχηγό Παντελή Κόκκινο εισέρχεται στην Δυτική Μακεδονία.
1909
Κίνημα αξιωματικών ("Στρατιωτικός Σύνδεσμος") στο Γουδί με επικεφαλής τον Σχη (ΠΖ) Ν. Ζορμπά.
1940
Ιταλικό υποβρύχιο τορπιλίζει στο λιμάνι της Τήνου το καταδρομικό "Έλλη".

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Στο ίδιο βαγόνι

Στο ίδιο κουπέ ενός τρένου βρίσκονταν ένας Έλληνας και ένας Γερμανός. Απέναντι τους κάθονταν μια γριά 80 χρόνων και μια γκομενάρα 20. Την λιγουρεύονταν ο Έλληνας με τον Γερμανό αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γιατί ήταν η γριά μπροστά. Κάποια στιγμή το τρένο περνάει μέσα από ένα σκοτεινό τούνελ και ξαφνικά ΣΠΛΑΑΑΤΣ!! Ακούγεται μια σφαλιάρα που έπεσε. Σκέφτεται ο Έλληνας:
- "Ατιμος ο Γερμανός πήγε να βάλει χέρι στην κοπέλα και αυτή τον χαστούκισε."
Σκέφτεται ο Γερμανός:
- "Εγώ την σφαλιάρα κατά λάθος."
Σκέφτεται η κοπέλα:
- "Αυτοί οι δυο μαλάκες πήγαν να μου βάλουν χέρι αλλά κατά λάθος το έβαλαν στη γριά."
Σκέφτεται η γριά:
- Γερμανέ απ' την Κατοχή στη χρωστούσα!"