Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 5.45' μ.μ θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Σώματος Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω: “Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή”

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 5.45' μ.μ θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με μοναδικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016  (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016  (εισ.: ορκωτός ελεγκτής λογιστής Απ. Πολύζος)

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 7.00΄μ.μ  θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ΄τριμήνου 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων  Δ΄τριμήνου 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπληρωματική εκλογή ενός αντιπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας και λοιπών Δήμων (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 469/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ'αριθμ. 514/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για εκμίσθωση – εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση -λόγω παραίτησης- μελών  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής εταιρείας μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας - Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Α’ κατανομή έτους 2018) (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αρδευτικής περιόδου έτους 2018 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Δημ. Αραμπατζής)
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου “ΜΕΝΕΛΑΪΣ” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος) 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνεργασίας του Δήμου Καρδίτσας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (εισ.: αντιδήμαρχος Βασ. Κουρκούνας)
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του  1ου Α.Π.Ε.του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση χορήγησης παράτασηςπροθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής  και  Οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ» (Αρ.Μελ. 2/2018)  και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» (Αρ.Μελ. 3/2018)  και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» (Αρ.Μελ. 4/2018)  και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου «Αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση ΦΟΠ παροχής ισχύος  8 kVA με αριθμό 41603434-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Παιδική Χαρά Αγ. Γεωργίου» (συμπληρωματική δαπάνη) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου «Αναγγελία προϋποθέσεων για τη συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Παλιουρίου» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισ.: Β. Ελευθερίου)
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας τροφίμων Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών “Υπηρεσίες αποστολής ειδοποιητηρίων οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: Ελ. Νταβανά)
31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης ΚΑΕ του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου (εισ.: Κων. Λάντζος)
32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δημιουργία νέας λωρίδας ποδηλάτου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, τροποποίηση του πλάτους του οδοστρώματος και των θέσεων στάθμευσης (εισ.: Λ. Παρθένη)
33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 582/2015 απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ'αριθμ. Ι-24 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ'αριθμ. Κ-1 και Κ-2 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ'αριθμ. Κ-13, Κ-14, Κ-15 και Κ-16 καταστημάτων της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ρούσσου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Γεφυροπλάστιγγα»  στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  λύση σύμβασης μίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου, όπισθεν του Αθλητικού Πάρκου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
39. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι-9 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
40. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί της αίτησης παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης του υπ'αριθμ. Ι-10 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από κλήσεις της Τροχαίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ Καταφυγίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης της Τ.Κ Καροπλεσίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (εισ.: Περσ. Ράγκου)
47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ακύρωση διακανονισμού οφειλής από μισθώματα αγροτεμαχίου κληρονομίας Ν. Δεληγιάννη (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από παράβαση ΚΟΚ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από τέλος 0,5% ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού σε οφειλέτη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος  από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 361/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού σε δημότη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ως πρόστιμο αυθαιρέτων κατασκευών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού σε δημότη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στη ΔΟΥ (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Δημ. Ντζαμάρας) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Ιω. Αντωνίου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Χρ. Κουτσώνης) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
56.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. Δημάρχου (εισ.: Μ. Νταφοπούλου)
57. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης των αντιδημάρχων Κων. Ξυλομένου και Βασ. Κουρκούνα (εισ.: Κων. Ξυλομένος)
58. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπών έτους 2018 για το κληροδότημα Βαλταδώρου (επιτροπές παραλαβής υλικών - παροχής υπηρεσιών και γνωμοδοτικής επιτροπής) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 06.36
Δύση: 18.37
Σελήνη
3 ημερών
1807
Ο Ρώσος ναύαρχος Σενιαβίν προσβάλλει μαζί με Ελληνικά πλοία το κάστρο της Τενέδου.
1822
Τμήμα φιλελλήνων αποβιβάζεται στο Λουτρό Σφακίων, για να ενισχύσει τον Κρητικό αγώνα.
1824
Σφαγές Ελλήνων στην Ανώπολη Χανίων.
1833
Κρήτες από το χωριό Μουρνιές Χανίων ζητούν αυτονομία.
Οι βαυαρικές στρατιωτικές δυνάμεις παραλαμβάνουν την Ακρόπολη των Αθηνών από τους Τούρκους.
1941
Ο Μουσολίνι παραδέχεται την ήττα των στρατευμάτων του στο Βορειοηπειρωτικό μέτωπο.
1943
Στην Καστοριά οι Ιταλοί εκτελούν ντόπιους και τον ιερέα Χρ. Παπαχρήστου.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Ο πιο γρήγορος μπαμπάς...

Στην αυλή του σχολείου, τρία παιδιά συζητάνε για τη... μεγαλοσύνη των μπαμπάδων τους και τα κατορθώματά τους.
- Ο μπαμπάς μου, λέει το ένα, είναι τόσο γρήγορος, που πετάει ένα βέλος με το τόξο του κι αρχίζει να τρέχει και φτάνει στο στόχο πριν απ το βέλος.
- Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει το δεύτερο. Ο δικός μου ο μπαμπάς είναι κυνηγός. Πυροβολεί με την καραμπίνα του και αρχίζει να τρέχει προς το θήραμα και το φτάνει πριν το χτυπήσουν τα σκάγια.
- Ο δικός μου ο μπαμπάς είναι πιο γρήγορος απ όλους. Είναι δημόσιος υπάλληλος και σχολάει στις 3:30, αλλά είναι σπίτι απ τις τρεις παρά τέταρτο.